Integritetspolicy

Veloproofs behandling av personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

För behandlingen av dina personuppgifter är Veloproof AB
personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet
att säkerställa att hantering sker på ett säkert sätt och enligt
gällande lagar och regler.


Insamling av personuppgifter

När du blir kund hos Veloproof blir du ombedd att lämna
vissa personuppgifter om dig själv såsom namn, personnummer, mejladress och telefonnummer. Uppgifterna
hämtas direkt från dig men kan även hämtas eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register. Veloproof kan även spela in telefonsamtal, spara mejlkommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med Veloproof.


Ändamål

De huvudsakliga ändamålen med Veloproofs behandling
av personuppgifterna är dessa:
− För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto
− För att ta emot och bearbeta dina beställningar
och skicka dina varor till dig
− Marknads- och kundanalyser
− Personuppgifter behandlas också inom ramen för
marknads- och kundanalyser som underlag för
marknadsföring och affärsutveckling i syfte att förbättra Veloproofs produktutbud gentemot kunder.
Personuppgifterna kan, om du inte har begärt direktreklamspärr, användas till att rikta direktreklam och
erbjudanden till dig. Personuppgifterna lagras i enlighet
med gällande lagstiftning.
− Behandling av personuppgifter av annan än Veloproof. Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen
för gällande regler om sekretess och för ändamål
som anges ovan, ske inom företag som Veloproof
samarbetar med för att utföra sina tjänster.
Den rättsliga grunden för behandlingen är Veloproofs
fullgörande av avtal eller på grund av Veloproofs berättigade intresse. Personuppgifterna lagras i enlighet med
gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om Veloproofs behandling
av dina personuppgifter och därmed har rätt att:
a. få registerutdrag,
b. begära rättelse av felaktig eller
c. ofullständig uppgift,
d. begära radering eller begränsning av behandlingen
av personuppgifter,
e. invända mot behandlingen,
f. om Veloproof behandlar personuppgifter (med stöd
av avtal eller samtycke), rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Veloproof som
du själv har tillhandahållit till Veloproof och rätt att
få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende
punkterna b-e ovan prövas av Veloproof i det enskilda
fallet. Vid begäran och/eller invändning enligt ovan, kontakta Dataskyddsombudet på Veloproof.

Spärr mot direktmarknadsföring

Under dina personliga inställningar i Veloproof kan du
begära spärr mot direktmarknadsföring. Detta innebär att
dina personuppgifter inte kommer behandlas i marknadsföringssyfte och marknadsföring kommer inte heller att skickas till dig.


Profilering och behandling baserat på berättigat
intresse

Du har rätt att i vissa fall motsätta dig profilering och
behandling av personuppgifter som grundar sig på
Veloproofs berättigade intresse. Med profilering avses
automatisk behandling av personuppgifter som används
för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk
person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga
exempelvis denna fysiska persons personliga preferenser,
intressen med mera. Profilering används av Veloproof
för att exempelvis göra kundanalyser för marknadsföringsändamål. Du har rätt att motsätta dig profilering i de fall som gäller profilering för marknadsföringsändamål.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen
kontakta Veloproof via mejl info@veloproof.se
Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål.
Datainspektionen, Box 8114104 20 Stockholm.


Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din
dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller
som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används
för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn
när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare
är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha
möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt
ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera
att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.